สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


การตั้งค่า Auto Preset Run Group ของกล้อง Mini PTZ

                      
                       การตั้งค่า
Auto Preset Run Group ของกล้อง Mini PTZ

       
       เมื่อต่อกล้อง Mini PTZ กับ DVR เพื่อที่ควบคุมการหมุนซ้ายขวาได้แล้ว

ที่หน้าจอรับภาพจากนั้นไปที่หน้าจอปกติ คลิกที่หน้าจอที่ใช้กล้อง Mini PTZ ในการควบคุม
เปิดปุ่มควบคุม SPEED DOME CONTROL บนจอภาพ


       เลือกปุ่ม Speed Dome Controller จะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพด้านล่าง


       คำอธิบายเครื่องมือดังรูปด้านล่าง


       เลือกตั้งค่าสปีดโดมเพื่อควบคุมกล้องสปีดโดมนั้น

      
       เสร็จแล้วก็ลองควบคุมกล้อง Mini PTZ ดูว่าควบคุมได้หรือไม่ถ้าควบคุมได้แล้วก็ทำขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่1 ตั้ง Preset ก่อน ไปที่ เมนู Speed Dome Controller ที่ port ของการเชื่อมต่อ บนแผงควบคุม
Speed Dome Controller   ที่เมนู Preset : 95  และกด GO ดังรูปภาพด้านล่าง

      
       จะปรากฏหน้าจอ SPEED DOME CAMERA ดังรูปภาพด้านล่าง


       แล้วใช้เมาส์คลิกที่ลูกศรบนแผงควบคุม Speed Dome Controller เพื่อควบคุมจุดหมายของ
รูปลูกศรดังภาพให้เลื่อนไปที่
โหมดย่อย DOME CAMERA SETUP  แล้วตกลงโดยการคลิก
เครื่องหมาย + บนแผงควบคุม Speed Dome Controller
เพื่อเข้าสู่ โหมด DOME CAMERA SETUP  


       ในโหมด DOME CAMERA SETUP  เลือก โหมดย่อย PRESET SETUP เพื่อเข้าสู่โหมด


       โหมด PRESET SETUP กำหนดตำแหน่งล่วงหน้าของกล้อง โดยกำหนดหมายเลข


       จากรูปภาพด้านล่างกำหนดหมายเลข 9 แล้วกดตกลง
(การทำลูกศรให้เป็นรูปดอกจันทร์ต้องกดตกลงเพื่อเลือกและเลื่อนโดยใช้แผงควคุม)


       เมื่อกำหนดเสร็จก็เลื่อนลูกศรไปที่โหมดย่อย EDIT SCENE ดังรูปภาพด้านล่าง


       จะปรากฏหน้าจอด้านล่าง จากนั้นก็ทำการ PAN กล้องไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้แผงควบคุม


       เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็กด ตกลง ที่แผงควบคุม


       จากนั้นก็เลื่อนลูกศร มาที่ BACK เพื่อกลับไปยังโหมดก่อนหน้า


       เมื่อกลับมาสู่โหมด DOME CAMERA SETUP แล้วเลื่อนลูกศรไปที่โหมดย่อย GROUP SETUP
ดังรูปภาพด้านล่าง


       กดตกลงเพื่อเข้าสู่โหมด GROUP SETUP  สามารถตั้ง GROUP NO ได้ แต่ ณ ที่นี้เราตั้งเป็น
GROUP NO ที่ 1
จากนั้นก็เลื่อนลูกศรไปที่ EDIT GROUP แล้วคลิก ตกลง ที่แผงควบคุมเพื่อเข้าไปสู่โหมด
EDIT GROUP
ดังเช่นรูปภาพด้านล่าง


       เมื่อเข้ามา EDIT GROUP แล้ว จะบอกถึงว่าเรามาที่ EDIT GROUP ไหน ณ ที่นี้ EDIT GROUP 1 
และ  NO ลำดับ ACTION ให้เลือก PRESET , ### ตำแหน่งของกล้องในการ PAN ส่วน DWELL
ระยะเวลาที่หยุดหมุนและจะหมุนไป
และ OPT องศาการหมุน สองอันหลังไม่จำเป็นจะต้องกำหนด


       เลื่อนลูกศรเลือก NO  ลำดับ แล้ว กำหนด ACTION เป็น PRESET

   
       เมื่อกำหนด ACTION เป็น PRESET เรียบร้อยแล้ว ดังรูปภาพด้านล่าง


       และ ###  กำหนดตำแหน่งของกล้องในการ PAN  จากนั้นก็คลิก ตกลง ที่แผนควบคุม


       เมื่อเรียบร้อยจะเป็นดังรูปภาพด้านล่าง และ กดที่ออกจากการตั้งค่าโดยคลิก – ที่แผงควบคุม
และจากนั้นก็เลื่อนลูกศรมาที่ SAVE จากนั้นคลิก ตกลงที่แผงควบคุม และออกจากเมนูทั้งหมดสู่หน้าจอปกติ
ที่มีการควบคุมด้วยกล้อง Mini TPZ


       จากนั้นทดสอบโดย
เปิดปุ่มควบคุม SPEED DOME CONTROL บนจอภาพ


       เลือกปุ่ม Speed Dome Controller จะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพด้านล่าง


       เลือกที่ Preset : ไปที่ 151 เพื่อทดสอบ จากนั้นกด GO กล้องจะ PAN
ไปตามที่เรากำหนดหมายถึงสำเร็จ


       ** หมายเหตุ : ถ้า Preset : ไปที่ 152 คือ Group  ที่ 2 , ถ้า Preset : ไปที่ 153
คือ Group  ที่ 3 เป็นต้น

                                       คำสั่งที่จะสั่งให้รัน SEQUENCE 

       Call 80+ Call_N(หมายเลขที่จะสั่ง) + Call 98 ดังรูปภาพเช่น
ตัวอย่างเช่นจะ Call_N หมายเลข2 SEQUENCE 2
เลือก Call 80


       แล้วคลิก Go
 
       แล้วเลือก 2 แล้วคลิก Go

       แล้วเลือก 98 แล้วคลิก
 Go

       จะปรากฏ SEQUENCE 2 ดังรูปภาพด้านล่าง


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view